😊 تصاویر😊

**سازه ماکارونی**

**نقاشی**

**ریاضی و حل کاربرگ**

**کاردستی**

**بازی ها**

😊 ویدئوها😊

شعرخوانی

بازی دقت و تمرکز

زبان انگلیسی و رنگ ها

مفاهیم ریاضی

مفهوم جاندار و بی جان

آشنائی با حشرات

بازی همراه با دقت

شطرنج و نحوه چینش مهره ها

بازی شطرنج