فعالیت های تابستانه در دانشگاه کوچک - فعالیت کودکان در تابستان | دانشگاه کوچک

فعالیت های تابستانه کودکان با توجه به برنامه کلاسی که برای کودکان در نظر گرفته شده شامل کاردستی ، نقاشی، مونته سوری، بازی، فارسی، خمیر و سفال و ... می باشد که در دو مورد تصاویر و ویدئو نمایش داده می شود.

😊تصاویر😊

😊ویدئوها😊