آشنایی با استخوان بندی اجزای بدن
آشنائی با مهارت خوب گوش کردن
آموزش اعداد و شعر اعداد
آموزش حرف (ج) با داستان همراه خاله نسیم
آشنایی با اجزای بدن (قلب انسان) و نحوه کار آن برای کودکان
آموزش جدول سودوکوی 4*4 برای کودکان پیش دبستانی
آموزش بوجود آمدن شب و روز برای کودکان
آشنایی با مرور اعداد و تفریق آن ها
آموزش تطابق اشکال و تصاویر هندسی به کودکان
کاردستی چراغ راهنمایی و رانندگی
آموزش کاردستی آدم برفی
بازی همراه با دقت و تمرکز مطابق الگو
نمایش عروسکی در مورد قوانین مهدکودک
علوم _ آموزش هوا
آموزش بازی با دقت و تمرکز بالا مطابق الگو
آموزش کاردستی ماهی بر روی خمیر بازی
بازی همراه با دقت و تمرکز مطابق نمونه
آموزش صداها به کودکان در دانشگاه کوچک
آموزش چینه و چوب خط مخصوص والدین
آموزش تناظر یک به یک همراه با بازی
آموزش اشکال هندسی (دایره، سه گوش، چهارگوش)
آموزش اجزای گیاهان برای کودکان
ریاضی _ آموزش تقارن (قسمت 1)
ریاضی _ آموزش تقارن (قسمت 2)