فعالیت مونته سوری و دومینو

ویدئوها

تصاویر

فعالیت ریاضی (سودوکو، تناظر، الگویابی، شمارش اعداد)

تصاویر

ویدئوها

فعالیت آشنائی با مفاهیم علوم

تصاویر

بازی ها

بازی با ابزار مهندسی (مهندس کوچولو)، تخته میخی، سازه های ماکارونی و شطرنج

تصاویر

ویدئوها

مهارت های حرکتی ، ادراک و احساس 

تصاویر

ویدئوها

فعالیت مهارت دست ورزی (کاردستی، بازی با خمیر، کلاژ، اریگامی)

تصاویر

ویدئوها

فعالیت الفبای دوستی و آموزش الفبا

تصاویر

ویدئوها

فعالیت نقاشی و نقاشی روی چوب

تصاویر

ویدئوها

فعالیت کودکان در سال 1401

نقاشی،اریگامی، مهارت حرکتی، سودوکو و ... (تیر ماه)

کاردستی، مهارت دست ورزی و مهارت حرکتی (تیر ماه)

نقاشی،کاردستی، خمیربازی ،سودوکو و ... (تیر ماه)

خمیربازی، مهارت حرکتی ، بازی ماز و ... (مرداد ماه)

مهارت حرکتی ، بازی ماز و ...(شهریور ماه)

دومینو، مفاهیم علوم و بازی ابزار مهندسی (مهر ماه)

رنگ آمیزی و دست ورزی (آبان ماه)

رنگ آمیزی کره زمین و دومینو (آذر ماه)

نقاشی آسمان شب و بازی ابزار مهندسی (آذر ماه)

آشنایی با مفهوم هوا (آذر ماه)

ایجاد فصول، شب و روز و بازی دومینو (دی ماه)

کاردستی، بازی دومینو و مهارت حرکتی (دی ماه)

نقاشی، حرکت ماز و مهارت حرکتی بالانس (دی ماه)