😊 فعالیت مونته سوری و دومینو😊

😊مهندس کوچولو و هوش افزایی😊

😊 بازی ها😊

سازه های ماکارونی، شطرنج، مهارت حرکتی،دقت و تمرکز، حواس و ادراک

😊 فعالیت ریاضی😊

سودوکو، تناظر، الگویابی، آشنائی با اعداد، شمارش و مرور اعداد

😊 فعالیت آشنائی با مفاهیم علوم😊

آشنائی با اعضای بدن، میکروسکوپ، آئینه ها و …

😊 فعالیت کاردستی و بازی با خمیر😊

😊 فعالیت کلاژ و اوریگامی😊

😊فعالیت آموزش الفبا و کاربرگ😊

😊 فعالیت نقاشی و نقاشی روی چوب😊

😊 ویدئوهای فعالیت کودکان دانشگاه کوچک😊

ویدئوهایی مربوط به فعالیت کودکان که به صورت روزانه و در طول سال تحصیلی برگزار می شود، شامل :

دومینو، نقاشی، اوریگامی، خمیربازی، کاردستی، مهارت دست ورزی، سودوکو، مهارت حرکتی، بازی با ابزار مهندسی، بالانس و تعادل، حرکت ماز، مفاهیم علوم و ریاضی، کلاژ، بازی شطرنج، الفبای دوستی، مونته سوری، آشنائی با رنگ ها و ترکیب آن ها و …

می باشد.