فعالیت مونته سوری

ویدئوها

تصاویر

فعالیت ریاضی

تناظر یک به یک

تصاویر

آشنائی با مرور و مفهوم اعداد

تصاویر

ویدئوها

سودوکو

تصاویر

ویدئوها

الگویابی دورانی

تصاویر

بازی ها

بازی با وسائل مهندسی (مهندس کوچولو)

تصاویر

بازی با تخته میخی

تصاویر

بازی با دقت و تمرکز

تصاویر

ویدئوها

سازه های ماکارونی

تصاویر

مهارت های حرکتی

ویدئوها

ادراک و احساس

تصاویر

فعالیت مهارت دست ورزی

تصاویر

فعالیت الفبای دوستی

تصاویر

فعالیت کلاژ

تصاویر

فعالیت نقاشی روی چوب

تصاویر

فعالیت بازی با خمیر

تصاویر

ویدئوها

فعالیت نقاشی

تصاویر

ویدئوها

فعالیت اریگامی

تصاویر

فعالیت دومینو

تصاویر

فعالیت بازی با شطرنج

ویدئوها

تصاویر

فعالیت پاستا

تصاویر

فعالیت کودکان در سال 1401

تیرماه

مرداد ماه