آموزش اجزای بدن به کودکان | روش‌ آموزش اعضای بدن به کودکان

آموزش اجزای بدن به کودکان | روش‌ آموزش اعضای بدن به کودکان

کودکان را هدایت کنید تا به روشی غیرمعمول به درون بدن خود هدایت شوند، به آن گوش دهند و آن را مشاهده کنند. با انجام چند مرحله از این بازی، کودکان نسبت به بدنشان شناخت پیدا می کنند. مربی داستانی…