تکنیک های آموزش شعر به کودکان | مهارت شعر خوانی

تکنیک های آموزش شعر به کودکان | مهارت شعر خوانی

بهرمند کردن کودک از شعر ،مثل این می ماند که چشمه ای با جویبار درونی و همیشگی از شادابی و تازگی در درون کودک روان کنیم. شعرهای زیبا و متنوع برای کودکان وجود دارند  یعنی قدیمی ،بعضی جدید کودکان تکرار…