هوش هیجانی چیست؟

هوش هیجانی چیست؟

حتما می پرسید این دیگر چه هوشی است؟ هما نطور که برای موفقیت در درس خواندن نیاز به هوش تحصیلی است ،تنظیم ارتباط سالم ودرک احساسات دیگران هم به هوش عاطفی یا هیجانی نیازمند است. هوش هیجانی دست کم در…