مونته سوری

کودک پیش از6سالگی ازطریق تماس مستقیم بامحیط یادمیگیرد ازراه همه حواس وازراه جنبشی وحرکت .کودک دقیقا آنچه راکه در محیط  است جذ ب میکند .اسباب بازی ها ووسایل خانه وابزارهای مدرسه ومجموعه دراین دوران نقش بسیارمهمی دارند.کودک یادمیگیرد که ضمن…