دروغگویی کودکان

دروغگویی برای کودکان در سنین مختلف تعابیر متفاوتی دارد پس جایز نیست برای کودکان قبل سنین مدرسه لفظ دروغ را به کار ببریم.بر اساس نظر پیاژه”بچه ها تا 4سالگی رفتاری را که به خوشنودی والدین بینجامد را رفتاری خوب و…