تفاوت میان هوش و استعداد در انسان

تفاوت میان هوش و استعداد در انسان

تفاوت هوش و استعداد در حقیقت به صورتی است هوش مقوله ایست انتسابی ومثل یک موهبت الهی با کودک به دنیا می آید واز طریق آموزش از روش غیرمستقیم تقویت میشود اما استعداد مقوله ایست اکتسابی وساختنی.درواقع شما میتوانید با…