چگونه کودکی باهوش و خلاق داشته باشیم؟

چگونه کودکی باهوش و خلاق داشته باشیم؟

همه دوست دارند کودکی باهوش ونابغه ومودب داشته باشند این مسـله ممکن است کمی بلندپروازانه باشد اما غیرممکن نیست،صرف نظر از ژنتیک واستعداد ذاتی آموزش هم در تربیت فرزند باهوش موثر است. بمباران کردن با واژگان از 18 ماهگی شروع…