بازی برای کودکان پیش دبستانی

نقش بازی در رشد ذهنی کودک: ۱-در یادگیری زبان نقش بسزایی دارد. ۲-در رشد هوشی بسیارتأثیر دارد. ۳-بامفاهیم ساخت،فضا،شکل آشنا میشود. ۴-رفتارهای هوشمندانه کودک تقویت میشود. ۵-موقعیت استفاده از قوه ی تخیل در کودک به وجود می آید. ۶-زمینه ی…