بازی مناسب برای کودکان پیش دبستانی

بازی مناسب برای کودکان پیش دبستانی

نقش بازی در رشد ذهنی کودک: 1-در یادگیری زبان نقش بسزایی دارد. 2-در رشد هوشی بسیارتأثیر دارد. 3-بامفاهیم ساخت،فضا،شکل آشنا میشود. 4-رفتارهای هوشمندانه کودک تقویت میشود. 5-موقعیت استفاده از قوه ی تخیل در کودک به وجود می آید. 6-زمینه ی…