می 30, 2019
دومینو،آموزش دومینو برای کودکان

دومینو با هوش حرکتی

دومینو چیدن مهره های مستطیل شکل بصورت زنجیره وار می باشد که با ضربه زدن به اولین مهره، ریزش بسیار سریع، منظم و پی در پی […]