بازیهای‌سنتی برای کودکان

بازی شمع‌گل‌پروانه:این بازی معمولا با ۳ نفر انجام می‌شود. ۲ نفر، دو طرف یک طناب را می‌گیرند (به صورتی که وسط طناب کمی به زمین برخورد کند)، نفر سوم وسط می‌ایستد و نفرات طرفین طناب را با این شعر (شمع…