روش های آموزش در پیش  دبستانی

روش های آموزش در پیش دبستانی

روش های آموزش در پیش دبستانی را می‌توان در دو دسته کلی قرار داد: ۱) روشهای کودک محور  ۲) روشهای معلم محور یادگیری به انتخاب و آغازگری کودک(کودک محور) زمانی که مربی قصد دارد تا کودکان خودشان کشف کنند، بسازند،…