پرخاشگری در کودکان چیست؟

پرخاشگری در کودکان چیست؟

عواطف و احساسات ، نحوه ی رفتار و عملکرد انسان را مشخص میکند و در اداره کردن امور زندگی روزمره نقش به سزایی دارد.رفتار پرخاشگرانه که از انگیزه ی پرخاشگری سرچشمه میگیرد با تعریف های زیاد و متفاوتی بیان شده…