دروغگویی کودکان

دروغگویی برای کودکان در سنین مختلف تعابیر متفاوتی دارد پس جایز نیست برای کودکان قبل سنین مدرسه لفظ دروغ را به کار ببریم.بر اساس نظر پیاژه”بچه ها تا ۴سالگی رفتاری را که به خوشنودی والدین بینجامد را رفتاری خوب و…