دسامبر 2, 2018

عوامل عدم تمرکز در کودکان

امروزه کودکان زیادی دچار کم حواسی و شیطنت هستند که اغلب والدین برچسب پیش فعالی و یا کم هوشی به آنها زده وبه دنبال دارو هستند […]