تأثیر اسباب بازی و هم بازی در شکل گیری شخصیت کودکان

کودکان به بازی کردن با بزرگسالان و نیز همسالان خود بسیار نیازمندند. کودک به بازی با بزرگسالان نیاز دارد چرا که او در بازی با افراد بزرگسال به مواردی چون احساس اعتماد و ارزش، ایجاد رابطه صمیمی، رفع نیازمندی ها،…