روش مونته سوری در مهد کودک و پیش دبستانی

انگیزهای بیرونی مانند تقویت کننده ها ،جایزه ها کوپن ها ستاره ها توصیه نمیشود.زیرا بر این باورند که فعالیت ها خود به خود ارضا کننده است.در این مدارس اجازه حرکت ازادانه به کودک داده میشود.علاقه کودک تحریک نمیشود.استقلال او تقویت…