کشف استعداد در کودکان | کشف مهارت ها و استعداد های کودکان

کشف استعداد در کودکان | کشف مهارت ها و استعداد های کودکان

 فرق کشف استعداد با کشف علاقه کشف استعداد یک پروسه بسیار پیچیده است. استعداد با علاقه فرق می کند. استعداد از سه فاکتور تشکیل شده است.که یکی از آنها علاقه می باشد. دومین مورد توانایی جسمی است.مثلا شما ممکن است…