آگوست 7, 2018

مونته سوری

کودک پیش از6سالگی ازطریق تماس مستقیم بامحیط یادمیگیرد ازراه همه حواس وازراه جنبشی وحرکت .کودک دقیقا آنچه راکه در محیط  است جذ ب میکند .اسباب بازی […]