هوش های 8 گانه هوارد گاردنر برای استعدادیابی کودکان

هوش های 8 گانه هوارد گاردنر برای استعدادیابی کودکان

یک نظریه در مورد هوش وجود دارد که (هوش را میتوان افزایش داد) و هوش های هشت گانه شامل این موضوع میشود.بنابراین آموزشی اصولی است که تمام هوش های هشت گانه را شامل شود.و از طرفی چون بچه ها بیش…