ژانویه 20, 2019

بازی برای کودکان پیش دبستانی

نقش بازی در رشد ذهنی کودک: 1-در یادگیری زبان نقش بسزایی دارد. 2-در رشد هوشی بسیارتأثیر دارد. 3-بامفاهیم ساخت،فضا،شکل آشنا میشود. 4-رفتارهای هوشمندانه کودک تقویت میشود. […]
ژانویه 20, 2019

آموزش مفاهیم ریاضی در پیش دبستانی(بخش سوم)

مفاهیم مربوط به دانش منطقی – ریاضی (درست اندیشیدن) ۱.طبقه بندی : طبقه بندی اشیاء بر اساس رنگ یا شکل می توان به کودکان ۴ ساله […]
ژانویه 20, 2019
اموزش مفاهیم ریاضی |بهترین مهدکودک اصفهان

آموزش مفاهیم ریاضی در پیش دبستانی(بخش دوم )

روش های آموزش مفاهیم : ۱.روش مکاشفه ای : با ایجاد محیطی مناسب و ارائه محرکهای متنوع حواس کودک را تحریک کنید تا این مفاهیم برای […]
ژانویه 20, 2019
اموزش مفاهیم ریاضی |بهترین مهدکودک اصفهان

آموزش مفاهیم ریاضی در پیش دبستانی(بخش اول)

ریاضی روشی برای فکر کردن .ابزاری برای زندگی .بیان یافته های علمی .مطالعه وبیان روابط و دانش ناب بشری است . چگونگی شکل گیری مفاهیم ریاضی […]
دسامبر 28, 2018

آموزش نقاشی

هنرمند وکودک وقتی نقاشی میکنند چیزها را چنان که در حقیقت بیرونی وجود دارد نشان نمیدهد .بلکه به گونه ای که آنها درذهن می بینند و […]