هوش هیجانی

حتما می پرسید این دیگر چه هوشی است ؟ هما نطور که برای موفقیت در درس خواندن نیاز به هوش تحصیلی است ،تنظیم ارتباط سالم ودرک احساسات دیگران هم به هوش عاطفی یا هیجانی نیاز مند است .هوش هیجانی دست…