آموزش نجوم کودک

برای کودکان یک تصویر از آسمان و منظومه شمسی می کشیم یا میتوانیم تصویر آن را به کودکان نشان دهیم. برای کودکان توضیح می دهیم که در منظومه شمسی ستاره ها و سیاره ها وجود دارند. ستاره ها از خودشان نور دارند و از جای خود حرکت نمی کنند و در جای خود ثابت هستند ولی سیاره ها نور ندارند و میتوانند از جای خودحرکت کنند.
سپس با نشان دادن یک کره ی زمین به بچه ها یاد میدهیم که همه ی ما انسان ها و حیوانات روی کره زمین زندگی میکنیم. کره ی زمین میتواند بچرخد ولی هیچ نوری از خودش ندارد، پس کره ی زمین یک سیاره است.
سپس در مورد خورشید سوال میکنیم و میخواهیم ویژگی های خورشید را بگویند در این قسمت کودکان باید متوجه شوند که خورشید نور دارد و ثابت است و از جای خود حرکت نمی کند، پس خورشید یک ستاره است و ما از آن به عنوان بزرگترین ستاره ی آسمان یاد میکنیم.
زمانی که بچه ها تفاوت ستاره و سیاره را به خوبی یاد گرفتند با یک آزمایش ساده میتوانیم شب و روز را به کودکان یاد بدهیم.
در اینجا در یک اتاق با نور کم یک چراغ ثابت را به جای خورشید میگذاریم و روبه روی آن یک کره زمین قرار میدهیم. برای کودکان توضیح می دهیم زمانی که نور خورشید به کره زمین می تابد و آن را روشن میکند روز است ولی گاهی ممکن است هوا ابری باشد و ما خورشید را نبینیم اما هوا روشن است. پشت کره زمین که از نور خورشید محروم است و نور به آن نمی تابد شب است و در آسمان شب ماه و ستاره داریم.
با چرخاندن کره زمین توضیح میدهیم مدت زمانی که کره ی زمین میچرخد تا روز به شب تبدیل بشود ۲۴ ساعت طول میکشد که به آن یک شبانه روز گفته میشود.
سپس میتوانیم با یک شعر آموزش خود را تثبیت کنیم:
آفتاب مهتاب چه رنگه
چه قدر هر دو قشنگه
يكی روشنی روز
يكی نور شب افروز
يكی طلای زرده
يكی نقره سرده
يكی پرتو خورشيد
به روی خاك پاشيد
يكی از ماه زيبا
بتابد بر همه جا
آفتاب مهتاب چه رنگه
چه قدر هر دو قشنگه

مریم حق شناس